Test

Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto muodostuu kuudesta korkeakoulusta, joita ovat: Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Perustieteiden korkeakoulu.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on opiskelijoiden jäsenpalvelu- ja etujärjestö, joka ajaa opiskelijoiden etua koulutukseen ja opiskelijaelämään liittyen. Edunvalvontaan kuuluu myös valtakunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen. 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Arene ry:n toiminnan tarkoituksena on ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittäminen, ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä yhteisen keskustelufoorumin muodostaminen ammattikorkeakouluille. 

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry toimii terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS)
Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS)

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS on yksi säätiön taustajärjestöistä, jolla on oikeus nimetä edustaja säätiön hallitukseen.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) toimii opiskelijajäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiä. HYY palvelee myös piirissään toimivia järjestöjä.

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA)
Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA)

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on avustaa korkeakouluja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa.

Metallityöväen liitto ry
Metallityöväen liitto ry

Metallityöväen liiton tarkoituksena on koota metalli- ja teknologiateollisuuden eri alojen palkansaajat yhteistoiminnan avulla parantamaan työ- ja palkkaehtojaan, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan sekä toimimaan yhteiskunnallisen asemansa, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Lisäksi liitto edistää alan ammatillista koulutusta.

Nyyti ry
Nyyti ry

Nyyti ry edistää ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat koulutus ja tiede, taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö, arkisto-, museo- ja yleinen kirjastotoimi, evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat sekä opintotuki ja tekijänoikeus.

Opetushallitus
Opetushallitus

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

Opiskelijoiden liikuntaliitto ry (OLL)
Opiskelijoiden liikuntaliitto ry (OLL)

Opiskelijoiden liikuntaliitto ry (OLL) on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta. 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu (Oamk)
Oulun seudun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu (Oamk)

Ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville opettajankoulutusta, joka antaa pätevyyden opettajan virkaan myös muissa koulumuodoissa. 

Palvelualojen ammattiliitto PAM
Palvelualojen ammattiliitto PAM

Palvelualojen ammattiliitto PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)
Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluva oppilaitos, joka vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijavalinnasta, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, täydennyskoulutuksesta sekä poliisialan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – Sakki ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – Sakki ry

Suomen ammattiin opiskelevien liitto – Sakki ry on ammattiin opiskelevien oma edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on huolehtia ammattikoululaisten arjen sujuvuudesta, puolustaa ammattikoululaisten etuja sekä turvata heidän tulevaisuudennäkymänsä. 

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestä (SAK)
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestä (SAK)

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:hon kuuluu 21 teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen ja yksityisten palvelualojen ammattiliittoa. SAK osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ennen kaikkea kolmikannan ja tulopolitiikan kautta. 

Suomen Lakimiesliitto ry
Suomen Lakimiesliitto ry

Suomen lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry on lakimiesten edunvalvontajärjestö.

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien etujärjestö. OSKU käyttää Suomen kauppaopiskelijain liiton (SKOL) mandaattia nimetä edustaja säätiön hallitukseen.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK

SAMOK on ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö, johon kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 59 000 jäsentä. SAMOK on yksi säätiön taustajärjestöistä, joilla on oikeus nimetä jäsen säätiön hallitukseen.

 

Suomen rakennusinsinöörien liitto (RIL)
Suomen rakennusinsinöörien liitto (RIL)

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

Viisitoista jäsenjärjestöä ja 135 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on maan suurin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SYL:llä on merkittävä rooli säätiön toiminnassa, koska sillä on oikeus nimetä enemmistö säätiön hallituksen jäsenistä.

Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö (EDU)
Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö (EDU)

Kasvatustieteiden yksikkö on kasvatusta ja yhteiskunnan muutosta tutkiva ja sivistysperustaa uudistava tutkimus- ja oppimisyhteisö, jossa koulutetaan yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti tietoisia, kriittisesti ja laaja-alaisesti ajattelevia kasvatusalan asiantuntijoita. 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus.

Turun ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on noin 9 500 opiskelijan ja 800 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa.